Kim Chuan & Hooi Ching

Venue : Penang Botanical Garden